PRAVNI KUTAK

Opći akti i dokumenti

Statut Dječjeg vrtića Skradin
Odluka o sufinanciranju boravka djece u Dječjem vrtiću Skradin
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Skradin
Pravilnik o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić Skradin
Sigurnosno – zaštitni i preventivni programi
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o zaštiti na radu
Odluka o visini ekonomske cijene