Novosti

UPIS djece u dječje jaslice i vrtić za 2022./2023. pedagošku godinu
9 ožu, 2022

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), te Odluke o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Skradin Upravnog vijeća KLASA: 034-01/21-01/01, URBROJ: 2182/03-34-1-1-21-01 od 09.03.2022. godine, Dječji vrtić SKRADIN oglašava:

 

JAVNU OBJAVU ZA UPIS
djece u dječje jaslice i vrtić za 2022./2023. pedagošku godinu za sljedeće vrste programa:

 

  • redoviti 10- satni program za JASLICE i VRTIĆ za djecu od navršene jedne godine do polaska u školu
  • redoviti jutarnji 6 – satni program za djecu od treće godine do polaska u školu
  • besplatni program predškole – 250 sati godišnje – organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnostima ustanove

UPISI TRAJU OD PONEDJELJKA 14.03.2022. DO PETKA 25.03.2022. GODINE.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

a) Zahtjev za upis djeteta u vrtić – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice www.dv-skradin.hr
b) Rodni list djeteta (preslika)
c) Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci),
d) Liječnička svjedodžba (ne smije biti starija od mjesec dana)
e) Preslika kartona procijepljenosti djeteta (ne smije biti starija od mjesec dana)
f) Obrazac za inicijalni razgovor – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice www.dv-skradin.hr

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

a) Elektronski zapis sa HZMO-a kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
b) Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
c) Rješenje o primanju dječjeg doplatka
d) Za dijete s teškoćama u razvoju – rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga medicinska dokumentacija
e) Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
f) Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
g) Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
h) Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Skradina

JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE biti će na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Skradin 8. travnja 2022. godine.

Na rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od 11. travnja do 20. travnja 2022. godine.

ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM predaju se u Upravu DV Skradin, Put križa 1A, 22222 Skradin.

Rješavanje žalbi po upisu biti će 22. travnja 2022. godine.

ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE OD 25. travnja do 20. svibnja 2022. godine.